Roundtable Meeting on “ THE IMPLEMENTATION OF A NEW ELECTRONIC SYSTEM FOR HIDAACI”

Roundtable Meeting on “ THE IMPLEMENTATION OF A NEW ELECTRONIC SYSTEM FOR HIDAACI”

RTA i Projektit te Binjakëzimit kundër Korrupsionit Z. Detlef Kreutzer,  Ekspertja Afatmesme Zj. Lena Andersson dhe Eksperti Afatshkurter Z. Mario Oßwald morën pjesë në tryezën e rrumbullakët mbi “IMPLEMENTIMIN E NJË SISTEMI TË RI ELEKTRONIK PËR INSPEKTORIATIN E LARTË PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESIT” e organizuar nga ACTION AGAINST ECONOMIC CRIME IN ALBANIA (AEC – Albania), si pjesë e Projektit Horizontal Facility, e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës. 

          

 

About the author

Arnisa Tepelija administrator

Leave a Reply