Rezultatet e detyrueshme

 

Të përmirësohet qeverisja dhe të reduktohen rreziqet e korrupsionit në Shqipëri

(Ne e koordinuam projektin tonë me Strukturën për Barazi Gjinore  të UN WOMEN në Shqipëri. Në këtë kontekst ne do të koordinojmë zhvillimin e faktorëve të rëndësishëm aty ku janë parashikuar, duke marrë në konsideratë çështjet specifike të barazisw gjinore në të gjitha aspektet.

Objektivi specifik

Përmirësimi i mekanizmave për formulimin, koordinimin dhe implementimin e politikave anti-korrupsion në një linjë me standartet ndërkombëtare, praktikat më të mira dhe prioritetet e BE.

To improve mechanisms for the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policy in line with international standards, best practices and EU integration priorities.

Rezultatet

  1. Përmirësimi i kapaciteteve të Sekretariatit të Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit dhe i pikave të kontakteve/koordinatorwve të anti-korrupsionit për tëzhvilluar politikat anti-korrupsion bazuar në vlerësimin e riskut të identifikuar  ( duke përfshirë edhe screening e ligjeve/projekt – ligjeve anti-korrupsion), dhe monitorimi dhe raportimi i implementimit të masave të Planit të Veprimit, vlerësimi i impaktit dhe ngritja e një kornize të qëndrueshme të vlerësimit të performancës duke përfshirë indikatorët dhe objektivat për strategjinë kombëtare të Anti – Korrupsionit.
  2. Përmirësimi i kapacitetit të ILDKPKI për të audituar deklaratat në mënyrë efektive.
  3. Pwrmirwsimi i kapaciteteve tw autoriteteve pwrgjegjwse dhe tw ILDKP për të implementuar Ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në mënyrë efektive.