Monthly Archive shtator 2017

Shembuj të praktikave të mira në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ)

Me dt.13 dhe 14 Shtator 2017, në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) u zhvilluan tryeza te rrumbullakëta dhe takime të organizuara nga Projekti i Binjakëzimit kundër Korrupsionit i financuar nga BE. Në takime, eksperti i projektit, Z. Jaakko Eskola bëri një prezantim të modelit finlandez të sistemit online të monitorimit të financave të partive politike, si një nga përvojat më të miratë transparencës. Z. Eskola po punon në bashkëpunim me stafin e KQZ për një rregullore të brendshme për KQZ mbi mënyrën e monitorimit të shpenzimeve të partive politike, që të jetë e aplikueshme për mjedisin tonë institucional e ligjor.

Tryezë e Rrumbullakët “IMPLEMENTIMI I NJË SISTEMI TË RI ELEKTRONIK PËR ILDKPKI”

RTA i Projektit te Binjakëzimit kundër Korrupsionit Z. Detlef Kreutzer, Zj. Ekspertja Afatmesme Lena Andersson dhe Eksperti Afatshkurter Z. Mario Oßwald në Tryezën e Rrumbullakët mbi “IMPLEMENTIMIN E NJË SISTEMI TË RI ELEKTRONIK PËR INSPEKTORIATIN E LARTË PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESIT” e organizuar nga ACTION AGAINST ECONOMIC CRIME IN ALBANIA (AEC – Albania), si pjesë e Projektit Horizontal Facility, e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës.